Porady

1.Ryczałt czy książa przychodów i rozchodów?

 

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany posiada stawki 3% – 5,5% – 8,5% – 17% – 20% w zależności od trybu działalności przy czym jest to najkorzystniejsza forma opodatkowanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności rolniczej. Ryczałt ewidencjonowany jest dla osób, które:

 • a) uzyskały przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 EURO
 • b) uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 EURO

 

Zalety:

 • Prosta księgowość
 • Przy niskich kosztach – możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi

 

Wady:

 • Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego
 • Brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
 • Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania

 

Księga przychodów i rozchodów

KPiR dzieli się na dwie formy do wyboru: podatek liniowy ( 19% ) oraz podatek dochodowy na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej ( 18% i 32% ). Jest to dość skomplikowana forma rozliczeń, wymagający orientacji w przepisach ( zwłaszcza, jeżeli chodzi o kwestie kosztów ) i o ile napiszemy o różnicach między nimi w kolejnym artykule to i tak podkreślamy przydatność konsultacji na spotkaniu bezpośrednim.

Wyboru opodatkowania wg skali bądź podatkiem liniowym dokonać należy w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – oświadczenie o wyborze należy złożyć w US do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Zalety:

 • Możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów
 • Przy wysokich kosztach – możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi

 

Wady:

 • Prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach
 • Konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itp.